សំខាន់ ព័ត៌មានអាពាហ៍ពិពាហ៍ ការអញ្ជើញអាពាហ៍ពិពាហ៍ពណ៌ទឹកក្រូច

ការអញ្ជើញអាពាហ៍ពិពាហ៍ពណ៌ទឹកក្រូច

ស្បែកពណ៌ ពណ៌បៃតងប្រភេទក្រដាស* ហត្ថលេខា Pearlescent កែច្នៃឡើងវិញ ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីការប្រមូលក្រដាសរបស់យើង បរិមាណ ១៥ ធាតុ (២,៣៩ ដុល្លារ/មួយ) ២០ ធាតុ (២,៣៩ ដុល្លារ/មួយ) ២៥ ធាតុ (២,៣៩ ដុល្លារ/មួយ) ៣០ ធាតុ (២,៣៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៣៥ ធាតុ (២,៣៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៤០ ធាតុ (២,៣៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៤៥ ធាតុ (២,៣៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៥០ ធាតុ (២,១៩ ដុល្លារ/មួយ) ៥៥ ធាតុ (២,១៩ ដុល្លារ/មួយ) ៦០ ធាតុ (២,១៩ ដុល្លារ/មួយ) ៦៥ ធាតុ (២,១៩ ដុល្លារ/មួយ) ៧០ ធាតុ (២,១៩ ដុល្លារ/មួយ) ៧៥ ធាតុ (២,០៩ ដុល្លារ/មួយ) ៨០ ធាតុ (២,០៩ ដុល្លារ/មួយ) ៨៥ ធាតុ (២,០៩ ដុល្លារ/មួយ) ៩០ ធាតុ (២,០៩ ដុល្លារ/មួយ) ៩៥ ធាតុ (២,០៩ ដុល្លារ/មួយ) ១០០ ធាតុ (១,៩៩ ដុល្លារ/មួយ) ធាតុ ១១០ (១,៩៩ ដុល្លារ/មួយ) ១២០ ធាតុ (១,៩៩ ដុល្លារ/មួយ) ១៣០ ធាតុ (១,៩៩ ដុល្លារ/មួយ) ១៤០ ធាតុ (១,៩៩ ដុល្លារ/ម្នាក់ៗ) ១៥០ ធាតុ (១,៩៩ ដុល្លារ/ម្នាក់ៗ) ១៦០ ធាតុ (១,៩៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ១៧០ ធាតុ (១,៩៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ១៨០ ធាតុ (១,៩៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ១៩០ ធាតុ (១,៩៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ២០០ ធាតុ (១,៧៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ២១០ ធាតុ ( ១.៧៩ ដុល្លារ/ម្នាក់ៗ) ២២០ ធាតុ (១.៧៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ២៣០ ធាតុ (១.៧៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ២៤០ ធាតុ (១.៧៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ២៥០ ធាតុ (១.៧៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ២៦០ ធាតុ (១.៧៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ២៧០ ធាតុ (១.៧៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ២៨០ ធាតុ (១.៧៩ ដុល្លារ) /ម្នាក់ៗ) ២៩០ ធាតុ (១.៧៩ ដុល្លារ/ម្នាក់ៗ) ៣០០ ធាតុ (១.៥៩ ដុល្លារ/ម្នាក់ៗ) ៣១០ ធាតុ (១.៥៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៣២០ ធាតុ (១.៥៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៣៣០ ធាតុ (១.៥៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៣៤០ ធាតុ (១.៥៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៣៥០ ធាតុ (១.៥៩ ដុល្លារ/ នីមួយៗ) ៣៦០ មុខ (១,៥៩ ដុល្លារ/អ៊ី ch) ៣៧០ មុខទំនិញ (១.៥៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៣៨០ ធាតុ (១.៥៩ ដុល្លារ/ម្នាក់ៗ) ៣៩០ ធាតុ (១.៥៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៤០០ ធាតុ (១.៥៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៤១០ ធាតុ (១.៥៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៤២០ មុខទំនិញ ) ៤៤០ មុខទំនិញ (១.៥៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៤៥០ មុខ (១.៥៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៤៦០ ធាតុ (១.៥៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៤៧០ ធាតុ (១.៥៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៤៨០ ធាតុ (១.៥៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៤៩០ ធាតុ (១.៥៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៥០០ ធាតុ (១.៥៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៥១០ ធាតុ (១.៥៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៥២០ ធាតុ (១.៥៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៥៣០ ធាតុ (១.៥៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៥៤០ ធាតុ (១.៥៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៥៥០ ធាតុ (១.៥៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៥៦០ ធាតុ (១.៥៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៥៧០ ធាតុ (១.៥៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៥៨០ ធាតុ (១,៥៩ ដុល្លារ/មួយ) ៥៩០ ធាតុ (១,៥៩ ដុល្លារ/មួយ) ៦០០ ធាតុ (១,៥៩ ដុល្លារ/មួយ)កំណត់ផ្ទាល់ខ្លួនបញ្ជាទិញគំរូរក្សាទុកក្នុងរទេះរបស់អ្នកដើម្បីងាយស្រួលប្រើប្រាស់។ ព័ត៌មានលម្អិត

ការរចនាពិធីមង្គលការបូហូទំនើបនេះមានការរចនាពណ៌ទឹកផ្កាដែលធ្វើពីដើមត្នោតទឹកដមនិងផ្កា។ រាល់ពត៌មានលំអិតអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អ្នកត្រូវបានសរសេរនៅក្នុងប្លង់ស្អាត។ ឈ្មោះរបស់ប្តីប្រពន្ធនេះត្រូវបានសរសេរជាអក្សរធំសហសម័យ។ លំនាំនៃឆ្នូតពណ៌ខ្មៅនិងសតុបតែងផ្នែកខាងក្រោយនៃកាត។

តើការខកខានមានន័យយ៉ាងណាចំពោះស្ត្រី
ក្រដាស

ក្រដាសហត្ថលេខារបស់យើងគឺជាស្តុកប័ណ្ណល្អិតល្អន់ដែលមានម៉ាត់និងសំបកស៊ុត។ ប្រណិតនិងក្រាស់ជាមួយនឹងផ្ទៃវាយនភាពបន្តិចវាផ្តល់នូវភាពទាក់ទាញឥតឈប់ឈរ។ ផលិតដោយម៉ូហក ១២០ ផោន, កម្រាស់ ១៧.៥ ពិន្ទុ។ទំហំ៖ ៥ គុណ ៧ អ៊ីញមានអារម្មណ៍ថា: មានភាពរឹងមាំជាមួយនឹងវាយនភាពបន្តិច

ហេតុអ្វីយើងស្រឡាញ់វា៖ ត្រូវនឹងអាពាហ៍ពិពាហ៍គ្រប់ប្រភេទគំនិតថ្មក្រោយផ្ទះ
ការដឹកជញ្ជូន

ទំនិញភាគច្រើនត្រូវបានបោះពុម្ពក្នុងរយៈពេល ៤ ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការលើកលែងតែសៀវភៅភ្ញៀវដែលមានរយៈពេល ៦ ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ ជ្រើសរើសវិធីដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកនៅពេលបង់ប្រាក់ដើម្បីមើលបង្អួចដឹកជញ្ជូនដែលប៉ាន់ស្មាន។

សូមអានគោលការណ៍ដឹកជញ្ជូនរបស់យើង

ឈុតសម្ភារៈការិយាល័យអាពាហ៍ពិពាហ៍ពេញលេញ

ពិធីមង្គលការពណ៌ទឹកក្រូចសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះមុខកាតនៅ GRN កាតអរគុណពណ៌ទឹកក្រូច សន្លឹកបៀរដាក់ត្រសក់ពណ៌ទឹកក្រូចនៅ GRN លេខតារាងតុក្តតាពណ៌ទឹក ស្ទីគ័រអាពាហ៍ពិពាហ៍ពណ៌ទឹកដមក្នុង GRN ស្ទីគ័រអាពាហ៍ពិពាហ៍ត្រសក់ពណ៌ទឹក ពណ៌ទឹកក្រូចរក្សាទុកផ្នែកខាងមុខនៃកាតនៅក្នុង GRN ត្រសក់ពណ៌ទឹកក្រូចរក្សាទុកកាតកាលបរិច្ឆេទ កាតឆ្លើយតបអាពាហ៍ពិពាហ៍ពណ៌ទឹកក្រូចនៅខាងមុខ GRN កាតឆ្លើយតបមង្គលការដើមត្រសក់ផ្អែម កាតកម្មវិធីរៀបអាពាហ៏ពិពាហ៏ពណ៌ទឹកក្រូចនៅ GRN កម្មវិធីមង្គលការត្រសក់ផ្អែមពណ៌ទឹក សន្លឹកបៀរដាក់ត្រសក់ពណ៌ទឹកក្រូចនៅ GRN កាតដាក់ដើមត្រសក់ពណ៌ទឹក កាតមឺនុយពណ៌ទឹកក្រូចនៅខាងមុខ GRN ម៉ឺនុយត្រសក់ពណ៌ទឹក សៀវភៅភ្ញៀវអាពាហ៍ពិពាហ៍ពណ៌ទឹកក្រូចនៅខាងមុខ GRN សៀវភៅមង្គលការដើមត្រសក់ផ្អែមពណ៌ទឹក ពណ៌ទឹកក្រូចចូលចិត្តស្លាកអំណោយនៅខាងមុខ GRN ស្លាកអំណោយសំណព្វរបស់ដើមត្រសក់ផ្អែម ផ្នែកខាងមុខស្រោមសំបុត្រក្រដាសពណ៌ទឹកក្រូចនៅ GRN ស្រោមសំបុត្រត្រកូលត្រសក់ពណ៌ទឹក កាតព័ណអាពាហ៍ពិពាហ៍ប្រអប់ពណ៌ទឹកក្រូចនៅខាងមុខ GRN កាតពិធីមង្គលការដើមត្រសក់ផ្អែមពណ៌ទឹក

អត្ថបទគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍