សំខាន់ ព័ត៌មានអាពាហ៍ពិពាហ៍ ស្លឹកត្នោតរក្សាទុកកាតកាលបរិច្ឆេទ

ស្លឹកត្នោតរក្សាទុកកាតកាលបរិច្ឆេទ

ស្បែកពណ៌ ពណ៌ខៀវប្រភេទក្រដាស* ហត្ថលេខា Pearlescent កែច្នៃឡើងវិញ ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីការប្រមូលក្រដាសរបស់យើង បរិមាណ ១៥ ធាតុ (១,៤៩ ដុល្លារ/មួយ) ២០ ធាតុ (១,៤៩ ដុល្លារ/មួយ) ២៥ ធាតុ (១,៤៩ ដុល្លារ/មួយ) ៣០ ធាតុ (១,៤៩ ដុល្លារ/មួយ) ៣៥ ធាតុ (១,៤៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៤០ ធាតុ (១,៤៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៤៥ ធាតុ (១,៤៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៥០ ធាតុ (១,៣៩ ដុល្លារ/មួយ) ៥៥ ធាតុ (១,៣៩ ដុល្លារ/មួយ) ៦០ ធាតុ (១,៣៩ ដុល្លារ/មួយ) ៦៥ ធាតុ (១,៣៩ ដុល្លារ/មួយ) ៧០ ធាតុ (១,៣៩ ដុល្លារ/មួយ) ៧៥ ធាតុ (១,៣៩ ដុល្លារ/មួយ) ៨០ ធាតុ (១,៣៩ ដុល្លារ/មួយ) ៨៥ ធាតុ (១,៣៩ ដុល្លារ/មួយ) ៩០ ធាតុ (១,៣៩ ដុល្លារ/ម្នាក់ៗ) ៩៥ ធាតុ (១,៣៩ ដុល្លារ/មួយ) ១០០ ធាតុ (១,២៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ១១០ ធាតុ (១,២៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ១២០ ធាតុ (១,២៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ១៣០ ធាតុ (១,២៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ១៤០ ធាតុ (១.២៩ ដុល្លារ/មួយ) ១៥០ មុខ (១.២៩ ដុល្លារ/ម្នាក់ៗ) ១៦០ ធាតុ (១.២៩ ដុល្លារ/ម្នាក់ៗ) ១៧០ ធាតុ (១.២៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ១៨០ ធាតុ (១.២៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ១៩០ ធាតុ (១.២៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ២០០ ធាតុ (១.១៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ២១០ ធាតុ ( ១.១៩ ដុល្លារ/ម្នាក់ៗ) ២២០ ធាតុ (១.១៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ២៣០ ធាតុ (១.១៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ២៤០ ធាតុ (១.១៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ២៥០ ធាតុ (១.១៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ២៦០ ធាតុ (១.១៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ២៧០ ធាតុ (១.១៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ២៨០ ធាតុ (១.១៩ ដុល្លារ) /ម្នាក់ៗ) ២៩០ ធាតុ (១,១៩ ដុល្លារ/មួយ) ៣០០ ធាតុ (០,៩៩ ដុល្លារ/ម្នាក់ៗ) ៣១០ ធាតុ (០,៩៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៣២០ ធាតុ (០,៩៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៣៣០ ធាតុ (០,៩៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៣៤០ ធាតុ (០,៩៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៣៥០ ធាតុ (០,៩៩ ដុល្លារ/ នីមួយៗ) ៣៦០ មុខ (០,៩៩ ដុល្លារ/អ៊ី ch) ៣៧០ ធាតុ (០,៩៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៣៨០ ធាតុ (០,៩៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៣៩០ ធាតុ (០,៩៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៤០០ ធាតុ (០,៩៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៤១០ ធាតុ (០,៩៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៤២០ ធាតុ (០,៩៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៤៣០ ធាតុ (០,៩៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ) ៤៤០ ធាតុ (០,៩៩ ដុល្លារ/មួយ) ៤៥០ ធាតុ (០,៩៩ ដុល្លារ/មួយ) ៤៦០ ធាតុ (០,៩៩ ដុល្លារ/មួយ) ៤៧០ ធាតុ (០,៩៩ ដុល្លារ/មួយ) ៤៨០ ធាតុ (០,៩៩ ដុល្លារ/មួយ) ៤៩០ ធាតុ (០,៩៩ ដុល្លារ/មួយ) ៥០០ ធាតុ (០,៩៩ ដុល្លារ/មួយ) ៥១០ ធាតុ (០,៩៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៥២០ ធាតុ (០,៩៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៥៣០ ធាតុ (០,៩៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៥៤០ ធាតុ (០,៩៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៥៥០ ធាតុ (០,៩៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៥៦០ ធាតុ (០,៩៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៥៧០ ធាតុ (០,៩៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៥៨០ ធាតុ (០,៩៩ ដុល្លារ/មួយ) ៥៩០ ធាតុ (០,៩៩ ដុល្លារ/មួយ) ៦០០ ធាតុ (០,៩៩ ដុល្លារ/មួយ)កំណត់ផ្ទាល់ខ្លួនបញ្ជាទិញគំរូរក្សាទុកក្នុងរទេះរបស់អ្នកដើម្បីងាយស្រួលប្រើប្រាស់។ ព័ត៌មានលម្អិត

រំលឹកមិត្តភក្តិនិងក្រុមគ្រួសារឱ្យរក្សាទុកកាលបរិច្ឆេទជាមួយផ្កាដ៏ស្រស់ស្អាតទាំងនេះរក្សាទុកកាតកាលបរិច្ឆេទ។ ការរចនានេះមានលក្ខណៈពិសេសនៃការរក្សាទុកពាក្យដែលព័ទ្ធជុំវិញដោយកម្រងផ្ការដូវស្លឹកឈើជ្រុះដ៏ស្រស់ស្អាតប្រឆាំងនឹងផ្ទៃខាងក្រោយឈើប្រណីតពណ៌ខៀវ។ ផ្នែកខាងក្រោយនៃការរចនារួមមានខ្នងពណ៌ផ្កាឈូក

ម្តាយកូនប្រុសច្រៀងចំរៀងសំរាប់ពិធីមង្គលការ
ក្រដាស

ក្រដាសហត្ថលេខារបស់យើងគឺជាស្តុកប័ណ្ណល្អិតល្អន់ដែលមានម៉ាត់និងសំបកស៊ុត។ ប្រណិតនិងក្រាស់ជាមួយនឹងផ្ទៃវាយនភាពបន្តិចបន្តួចវាផ្តល់នូវភាពទាក់ទាញមិនចេះចប់។ ផលិតដោយម៉ូហក ១២០ ផោន, កម្រាស់ ១៧.៥ ពិន្ទុ។ទំហំ៖ ៧ គុណ ៥ អ៊ីញមានអារម្មណ៍ថា: មានភាពរឹងមាំជាមួយនឹងវាយនភាពបន្តិច

ហេតុអ្វីយើងស្រឡាញ់វា៖ ត្រូវនឹងអាពាហ៍ពិពាហ៍គ្រប់ប្រភេទតើប្រពន្ធឈ្មោះត្រំាឈ្មោះអ្វី?
ការដឹកជញ្ជូន

ទំនិញភាគច្រើនត្រូវបានបោះពុម្ពក្នុងរយៈពេល ៤ ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការលើកលែងតែសៀវភៅភ្ញៀវដែលមានរយៈពេល ៦ ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ ជ្រើសរើសវិធីដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកនៅពេលបង់ប្រាក់ដើម្បីមើលបង្អួចដឹកជញ្ជូនដែលប៉ាន់ស្មាន។

សូមអានគោលការណ៍ដឹកជញ្ជូនរបស់យើង

ឈុតសម្ភារៈការិយាល័យអាពាហ៍ពិពាហ៍

ការអញ្ជើញពិធីមង្គលការស្លឹកឈើប្រណីតខាងមុខ ការអញ្ជើញអាពាហ៍ពិពាហ៍ស្លឹកឈើប្រណិត កាតអាពាហ៍ពិពាហ៍ផ្កាស្លឹកឈើសូមអរគុណ ស្លឹកឈើគ្រួសសូមអរគុណ លេខតុអាពាហ៍ពិពាហ៍ស្លឹកឈើប្រណិត លេខតុស្លឹកឈើទុំ ស្ទីគ័រស្លឹកឈើអាពាហ៍ពិពាហ៍ ស្ទីគ័រស្លឹកឈើអាពាហ៍ពិពាហ៍ សន្លឹកបៀអាពាហ៍ពិពាហ៍ RSVP របស់ Rustic Leaves កាតឆ្លើយឆ្លងអាពាហ៍ពិពាហ៍ស្លឹកឈើ កម្មវិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ស្លឹកឈើគ្រញូង កម្មវិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ស្លឹកឈើគ្រញូង កាតដាក់ស្លឹកឈើ កាតដាក់ស្លឹកឈើ ម៉ឺនុយស្លឹកត្នោត ម៉ឺនុយស្លឹកត្នោត សៀវភៅភ្ញៀវអាពាហ៍ពិពាហ៍ស្លឹកឈើ សៀវភៅភ្ញៀវអាពាហ៍ពិពាហ៍ស្លឹកឈើ ស្លាកអំណោយអាពាហ៍ពិពាហ៍អាពាហ៍ពិពាហ៍ ស្លាកអំណោយដែលពេញនិយមបំផុត គម្របស្រោមសំបុត្រស្លឹក Rustic Leaves ស្រោមសំបុត្រស្លឹកឈើពណ៌ប្រផេះ សន្លឹកបៀរអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅពីមុខច្រាសស្លឹកឈើ កាតពិធីមង្គលការស្លឹករឹត

អត្ថបទគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍