គោលការណ៍​ភាព​ឯកជន

រក្សា​រ​សិទ្ធ​គ្រប់យ៉ាង។ ការថតចម្លងដោយគ្មានការអនុញ្ញាតឬបោះពុម្ពផ្សាយឯកសារណាមួយពីគេហទំព័រនេះត្រូវបានហាមឃាត់យ៉ាងជាក់លាក់។