សំខាន់ ព័ត៌មានអាពាហ៍ពិពាហ៍ ដំណើរកម្សាន្តរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ហារីនិងមេហ្គានឌុចសេសនៃស៊ូសេសនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីថ្ងៃទី ១៧ ខែតុលាឆ្នាំ ២០១៨

ដំណើរកម្សាន្តរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ហារីនិងមេហ្គានឌុចសេសនៃស៊ូសេសនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីថ្ងៃទី ១៧ ខែតុលាឆ្នាំ ២០១៨

ដោយ៖ អេសធើរលី ១០/១៧/២០១៨ វេលាម៉ោង ១០ និង ៤៨ នាទីព្រឹកអត្ថបទគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍