សំខាន់ ព័ត៌មានអាពាហ៍ពិពាហ៍ ព្រះអង្គម្ចាស់ហារីនិងព្រះនាងមេហ្កានឌុចសេសនៃដំណើរទេសចរណ៍ Sussex នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីថ្ងៃទី ១ ទីក្រុងស៊ីដនីថ្ងៃទី ១៥ ខែតុលាឆ្នាំ ២០១៨

ព្រះអង្គម្ចាស់ហារីនិងព្រះនាងមេហ្កានឌុចសេសនៃដំណើរទេសចរណ៍ Sussex នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីថ្ងៃទី ១ ទីក្រុងស៊ីដនីថ្ងៃទី ១៥ ខែតុលាឆ្នាំ ២០១៨

ដោយ៖ អេសធើរលី ១០/១៦/២០១៨ វេលាម៉ោង ១១ និង ៣១ នាទីព្រឹកអត្ថបទគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍