សំខាន់ ព័ត៌មានអាពាហ៍ពិពាហ៍ ខៀវបៃតងរក្សាទុកកាតកាលបរិច្ឆេទ

ខៀវបៃតងរក្សាទុកកាតកាលបរិច្ឆេទ

ស្បែកពណ៌ ពណ៌បៃតងពណ៌ផ្កាឈូកពណ៌ត្នោតពណ៌ខៀវពណ៌ខ្មៅប្រភេទក្រដាស* ហត្ថលេខា Pearlescent កែច្នៃឡើងវិញ ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីការប្រមូលក្រដាសរបស់យើង បរិមាណ ១៥ ធាតុ (១,៤៩ ដុល្លារ/មួយ) ២០ ធាតុ (១,៤៩ ដុល្លារ/មួយ) ២៥ ធាតុ (១,៤៩ ដុល្លារ/មួយ) ៣០ ធាតុ (១,៤៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៣៥ ធាតុ (១,៤៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៤០ ធាតុ (១,៤៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៤៥ ធាតុ (១,៤៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៥០ ធាតុ (១,៣៩ ដុល្លារ/មួយ) ៥៥ ធាតុ (១,៣៩ ដុល្លារ/មួយ) ៦០ ធាតុ (១,៣៩ ដុល្លារ/មួយ) ៦៥ ធាតុ (១,៣៩ ដុល្លារ/មួយ) ៧០ ធាតុ (១,៣៩ ដុល្លារ/មួយ) ៧៥ ធាតុ (១,៣៩ ដុល្លារ/មួយ) ៨០ ធាតុ (១,៣៩ ដុល្លារ/មួយ) ៨៥ ធាតុ (១,៣៩ ដុល្លារ/មួយ) ៩០ ធាតុ (១,៣៩ ដុល្លារ/ម្នាក់ៗ) ៩៥ ធាតុ (១,៣៩ ដុល្លារ/មួយ) ១០០ ធាតុ (១,២៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ១១០ ធាតុ (១,២៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ១២០ ធាតុ (១,២៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ១៣០ ធាតុ (១,២៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ១៤០ ធាតុ (១.២៩ ដុល្លារ/មួយ) ១៥០ មុខ (១.២៩ ដុល្លារ/ម្នាក់ៗ) ១៦០ ធាតុ (១.២៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ១៧០ ធាតុ (១.២៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ១៨០ ធាតុ (១.២៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ១៩០ ធាតុ (១.២៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ២០០ ធាតុ (១.១៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ២១០ ធាតុ ( ១.១៩ ដុល្លារ/ម្នាក់ៗ) ២២០ ធាតុ (១.១៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ២៣០ ធាតុ (១.១៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ២៤០ ធាតុ (១.១៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ២៥០ ធាតុ (១.១៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ២៦០ ធាតុ (១.១៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ២៧០ ធាតុ (១.១៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ២៨០ ធាតុ (១.១៩ ដុល្លារ) /ម្នាក់ៗ) ២៩០ ធាតុ (១,១៩ ដុល្លារ/មួយ) ៣០០ ធាតុ (០,៩៩ ដុល្លារ/ម្នាក់ៗ) ៣១០ ធាតុ (០,៩៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៣២០ ធាតុ (០,៩៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៣៣០ ធាតុ (០,៩៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៣៤០ ធាតុ (០,៩៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៣៥០ ធាតុ (០,៩៩ ដុល្លារ) នីមួយៗ) ៣៦០ មុខ (០,៩៩ ដុល្លារ/អ៊ី ch) ៣៧០ ធាតុ (០,៩៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៣៨០ ធាតុ (០,៩៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៣៩០ ធាតុ (០,៩៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៤០០ ធាតុ (០,៩៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៤១០ ធាតុ (០,៩៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៤២០ ធាតុ (០,៩៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៤៣០ ធាតុ (០,៩៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ) ៤៤០ ធាតុ (០,៩៩ ដុល្លារ/មួយ) ៤៥០ ធាតុ (០,៩៩ ដុល្លារ/មួយ) ៤៦០ ធាតុ (០,៩៩ ដុល្លារ/មួយ) ៤៧០ ធាតុ (០,៩៩ ដុល្លារ/មួយ) ៤៨០ ធាតុ (០,៩៩ ដុល្លារ/មួយ) ៤៩០ ធាតុ (០,៩៩ ដុល្លារ/មួយ) ៥០០ ធាតុ (០,៩៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៥១០ ធាតុ (០,៩៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៥២០ ធាតុ (០,៩៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៥៣០ ធាតុ (០,៩៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៥៤០ ធាតុ (០,៩៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៥៥០ ធាតុ (០,៩៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៥៦០ ធាតុ (០,៩៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៥៧០ ធាតុ (០,៩៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៥៨០ ធាតុ (០,៩៩ ដុល្លារ/មួយ) ៥៩០ ធាតុ (០,៩៩ ដុល្លារ/មួយ) ៦០០ ធាតុ (០,៩៩ ដុល្លារ/មួយ)កំណត់ផ្ទាល់ខ្លួនបញ្ជាទិញគំរូរក្សាទុកក្នុងរទេះរបស់អ្នកដើម្បីងាយស្រួលប្រើប្រាស់។ ព័ត៌មានលម្អិត

ពិធីមង្គលការដែលមានពណ៌បៃតងស្រស់ស្អាតជួយសន្សំសំចៃកាលបរិច្ឆេទដែលមានសាខារបស់អេកកាលីបទុសគ្របដណ្តប់លើពាក្យអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អ្នក។ ផ្នែកខាងក្រោយត្រូវបានគ្របដោយបន្ទាត់ផ្ដេកលាបបន្តិច។

ក្រដាស

ក្រដាសហត្ថលេខារបស់យើងគឺជាស្តុកប័ណ្ណល្អិតល្អន់ដែលមានម៉ាត់និងសំបកស៊ុត។ ប្រណិតនិងក្រាស់ជាមួយនឹងផ្ទៃវាយនភាពបន្តិចវាផ្តល់នូវភាពទាក់ទាញឥតឈប់ឈរ។ ផលិតដោយម៉ូហក ១២០ ផោន, កម្រាស់ ១៧.៥ ពិន្ទុ។អំណោយអាពាហ៍ពិពាហ៍សម្រាប់កូនប្រុសពីម្តាយ

ទំហំ៖ ៥ គុណ ៧ អ៊ីញមានអារម្មណ៍ថា: មានភាពរឹងមាំជាមួយនឹងវាយនភាពបន្តិច

ជីវិតជាមួយអ្នកធ្វើឱ្យសម្រង់ន័យល្អឥតខ្ចោះ

ហេតុអ្វីយើងស្រឡាញ់វា៖ ត្រូវនឹងអាពាហ៍ពិពាហ៍គ្រប់ប្រភេទការដឹកជញ្ជូន

ទំនិញភាគច្រើនត្រូវបានបោះពុម្ពក្នុងរយៈពេល ៤ ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការលើកលែងតែសៀវភៅភ្ញៀវដែលមានរយៈពេល ៦ ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ ជ្រើសរើសវិធីដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកនៅពេលបង់ប្រាក់ដើម្បីមើលបង្អួចដឹកជញ្ជូនដែលប៉ាន់ស្មាន។

សូមអានគោលការណ៍ដឹកជញ្ជូនរបស់យើង

ឈុតសម្ភារៈការិយាល័យអាពាហ៍ពិពាហ៍ពេញលេញ

ការអញ្ជើញចូលរួមពិធីមង្គលការឡូសហ្គ្រីនរីរីពណ៌ត្នោត ការអញ្ជើញអាពាហ៍ពិពាហ៍ Lush Greenery ការអញ្ជើញចូលរួមពិធីមង្គលការ Lush Greenery មានពណ៌ខៀវ ការអញ្ជើញអាពាហ៍ពិពាហ៍ Lush Greenery ការអញ្ជើញចូលរួមពិធីមង្គលការ Lush Greenery ផ្នែកខាងមុខមានពណ៌ខ្មៅ ការអញ្ជើញអាពាហ៍ពិពាហ៍ Lush Greenery ការអញ្ជើញចូលរួមពិធីមង្គលការ Lush Greenery ផ្នែកខាងមុខមានពណ៌បៃតង ការអញ្ជើញអាពាហ៍ពិពាហ៍ Lush Greenery ការអញ្ជើញចូលរួមពិធីមង្គលការ Lush Greenery ពណ៌ផ្កាឈូក ការអញ្ជើញអាពាហ៍ពិពាហ៍ Lush Greenery Lush Greenery សូមអរគុណកាតប៉ុស្តាល់ខាងមុខ Lush Greenery សូមអរគុណកាតប៉ុស្តាល់ កាតអរគុណ Lush Greenery ពណ៌ផ្កាឈូក Lush Greenery កាតអរគុណ Lush Greenery សូមអរគុណកាតប៉ុស្តាល់ខាងមុខ Lush Greenery សូមអរគុណកាតប៉ុស្តាល់ កាតអរគុណ Lush Greenery ពណ៌ត្នោត Lush Greenery កាតអរគុណ Lush Greenery សូមអរគុណកាតប៉ុស្តាល់ខាងមុខ Lush Greenery សូមអរគុណកាតប៉ុស្តាល់ កាតអរគុណ Lush Greenery ពណ៌ខៀវ Lush Greenery កាតអរគុណ Lush Greenery រក្សាទុកកាតប៉ុស្តាល់កាលបរិច្ឆេទជាពណ៌បៃតង Lush Greenery សូមអរគុណកាតប៉ុស្តាល់ កាតអរគុណ Lush Greenery ជាពណ៌ខ្មៅ Lush Greenery កាតអរគុណ Lush Greenery សូមអរគុណកាតប៉ុស្តាល់ខាងមុខ Lush Greenery សូមអរគុណកាតប៉ុស្តាល់ កាតអរគុណ Lush Greenery ជាពណ៌បៃតង Lush Greenery កាតអរគុណ លេខតារាងពណ៌បៃតងខៀវស្រងាត់នៅខាងមុខមានពណ៌ខៀវ លេខតារាងបៃតងស្រស់ស្អាត Lush Greenery Table លេខខាងមុខពណ៌ខ្មៅ លេខតារាងបៃតងស្រស់ស្អាត លេខតារាង Lush Greenery លេខតារាងបៃតងស្រស់ស្អាត Lush Greenery តារាងលេខខាងមុខពណ៌ផ្កាឈូក លេខតារាងបៃតងស្រស់ស្អាត Lush Greenery Table លេខខាងមុខពណ៌ត្នោត លេខតារាងបៃតងស្រស់ស្អាត ស្ទីគ័រអាពាហ៍ពិពាហ៍ពណ៌ផ្កាឈូកបៃតង ស្ទីគ័រអាពាហ៍ពិពាហ៍ពណ៌បៃតង ស្ទីគ័រអាពាហ៍ពិពាហ៍ពណ៌ផ្កាឈូកបៃតង ស្ទីគ័រអាពាហ៍ពិពាហ៍ពណ៌បៃតង ស្ទីគ័រអាពាហ៍ពិពាហ៍ពណ៌ផ្កាឈូកពណ៌ផ្កាឈូក ស្ទីគ័រអាពាហ៍ពិពាហ៍ពណ៌បៃតង ស្ទីគ័រអាពាហ៍ពិពាហ៍ពណ៌បៃតងចាស់ពណ៌ត្នោត ស្ទីគ័រអាពាហ៍ពិពាហ៍ពណ៌បៃតង ស្ទីគ័រអាពាហ៍ពិពាហ៍ពណ៌ផ្កាឈូកបៃតង ស្ទីគ័រអាពាហ៍ពិពាហ៍ពណ៌បៃតង Lush Greenery រក្សាទុកកាលបរិច្ឆេទជាមួយរូបថតខាងមុខពណ៌ផ្កាឈូក Lush Greenery រក្សាទុកកាតកាលបរិច្ឆេទ Lush Greenery រក្សាទុកកាលបរិច្ឆេទជាមួយរូបថតផ្នែកខាងមុខពណ៌ត្នោត Lush Greenery រក្សាទុកកាតកាលបរិច្ឆេទ Lush Greenery រក្សាទុកកាលបរិច្ឆេទជាមួយរូបថតខាងមុខជាពណ៌ខៀវ Lush Greenery រក្សាទុកកាតកាលបរិច្ឆេទ ឡូសហ្គ្រីនរីរីរក្សាទុកកាលបរិច្ឆេទជាមួយរូបថតបិទមុខពណ៌ខ្មៅ Lush Greenery រក្សាទុកកាតកាលបរិច្ឆេទ Lush Greenery រក្សាទុកកាលបរិច្ឆេទជាមួយរូបថតផ្នែកខាងមុខពណ៌បៃតង Lush Greenery រក្សាទុកកាតកាលបរិច្ឆេទ Lush Greenery Response Card ខាងមុខពណ៌ត្នោត កាតឆ្លើយតបពណ៌បៃតង Lush Greenery Response Card ខាងមុខមានពណ៌ខៀវ កាតឆ្លើយតបពណ៌បៃតង Lush Greenery Response Card ខាងមុខពណ៌ខ្មៅ កាតឆ្លើយតបពណ៌បៃតង Lush Greenery Response Card ខាងមុខមានពណ៌បៃតង កាតឆ្លើយតបពណ៌បៃតង Lush Greenery Response Card ខាងមុខពណ៌ផ្កាឈូក កាតឆ្លើយតបពណ៌បៃតង ការអញ្ជើញពិសារអាហារពេលល្ងាចហាត់សម Lush Greenery នៅខាងមុខមានពណ៌ផ្កាឈូក ការអញ្ជើញពិសារអាហារពេលល្ងាចហាត់សម Lush Greenery ការអញ្ជើញពិសារអាហារពេលល្ងាចហាត់សម Lush Greenery នៅខាងមុខមានពណ៌ត្នោត ការអញ្ជើញពិសារអាហារពេលល្ងាចហាត់សម Lush Greenery ការអញ្ជើញពិសារអាហារពេលល្ងាចហាត់សម Lush Greenery នៅខាងមុខមានពណ៌ខៀវ ការអញ្ជើញពិសារអាហារពេលល្ងាចហាត់សម Lush Greenery ការអញ្ជើញពិសារអាហារពេលល្ងាចហាត់សម Lush Greenery នៅខាងមុខមានពណ៌ខ្មៅ ការអញ្ជើញពិសារអាហារពេលល្ងាចហាត់សម Lush Greenery ការអញ្ជើញពិសារអាហារពេលល្ងាចហាត់សម Lush Greenery នៅខាងមុខមានពណ៌បៃតង ការអញ្ជើញពិសារអាហារពេលល្ងាចហាត់សម Lush Greenery កម្មវិធីមង្គលការឡឺហ្គ្រីនរីនៅខាងមុខពណ៌បៃតង កម្មវិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ឡឺហ្គ្រីនរីរី កម្មវិធីមង្គលការឡឺហ្គ្រីនរីរីពណ៌ផ្កាឈូក កម្មវិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ឡឺហ្គ្រីនរីរី កម្មវិធីមង្គលការឡឺហ្គ្រីនរីនៅខាងមុខពណ៌ត្នោត កម្មវិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ឡឺហ្គ្រីនរីរី កម្មវិធីមង្គលការឡឺហ្គ្រីនរីរីផ្នែកខាងមុខមានពណ៌ខៀវ កម្មវិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ឡឺហ្គ្រីនរីរី កម្មវិធីមង្គលការឡឺហ្គ្រីនរីរីខាងមុខខ្មៅ កម្មវិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ឡឺហ្គ្រីនរីរី កាតពណ៌ផ្កាឈូកខៀវបៃតង កាតទីកន្លែងបៃតងស្រស់ស្អាត Lush Greenery Place Card ជាពណ៌ខ្មៅ កាតទីកន្លែងបៃតងស្រស់ស្អាត Lush Greenery Place Card ជាពណ៌បៃតង កាតទីកន្លែងបៃតងស្រស់ស្អាត Lush Greenery Place Card ជាពណ៌ផ្កាឈូក កាតទីកន្លែងបៃតងស្រស់ស្អាត សន្លឹកបៀឡូសហ្គ្រីនរីរីពណ៌ត្នោត កាតទីកន្លែងបៃតងស្រស់ស្អាត Lush Greenery Menu មុខពណ៌ខ្មៅ ម៉ឺនុយបៃតងស្រស់ ១២-MEN-Lush-Greenery_01.jpg ម៉ឺនុយបៃតងស្រស់ Lush Greenery Menu មុខពណ៌ផ្កាឈូក ម៉ឺនុយបៃតងស្រស់ Lush Greenery Menu មុខពណ៌ត្នោត ម៉ឺនុយបៃតងស្រស់ Lush Greenery Menu មុខពណ៌ខៀវ ម៉ឺនុយបៃតងស្រស់ គម្របសៀវភៅសៀវភៅអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ឡូសហ្គ្រីនរីរីពណ៌ត្នោត សៀវភៅភ្ញៀវ Lush Greenery គម្របសៀវភៅភ្ញៀវអាពាហ៍ពិពាហ៍ពណ៌ផ្កាឈូកបៃតង សៀវភៅភ្ញៀវ Lush Greenery គម្របសៀវភៅភ្ញៀវអាពាហ៍ពិពាហ៍ពណ៌ផ្កាឈូកបៃតង សៀវភៅភ្ញៀវ Lush Greenery គម្របសៀវភៅភ្ញៀវអាពាហ៍ពិពាហ៍ពណ៌ផ្កាឈូកបៃតង សៀវភៅភ្ញៀវ Lush Greenery គម្របសៀវភៅភ្ញៀវសម្រាប់ពិធីមង្គលការ Lush Greenery ពណ៌ផ្កាឈូក សៀវភៅភ្ញៀវ Lush Greenery ស្លាកអំណោយពណ៌បៃតងខៀវស្រងាត់នៅខាងមុខពណ៌ខៀវ ស្លាកអំណោយសំណព្វបៃតង ស្លាកអំណោយរបស់ឡូសហ្គ្រីនរីរីពណ៌ខ្មៅ ស្លាកអំណោយសំណព្វបៃតង ស្លាកអំណោយ Lush Greenery ស្លាកអំណោយសំណព្វបៃតង ស្លាកអំណោយ Lush Greenery ពណ៌ផ្កាឈូក ស្លាកអំណោយសំណព្វបៃតង ស្លាកអំណោយរបស់ឡឺហ្គ្រីនរីរីពណ៌ត្នោត ស្លាកអំណោយសំណព្វបៃតង ស្រោមសំបុត្រ Lush Greenery មានពណ៌ផ្កាឈូក ស្រោមសំបុត្រ Lush Greenery ស្រោមសំបុត្រ Lush Greenery មានពណ៌ត្នោត ស្រោមសំបុត្រ Lush Greenery ស្រោមសំបុត្រ Lush Greenery មានពណ៌ខៀវ ស្រោមសំបុត្រ Lush Greenery ស្រោមសំបុត្រ Lush Greenery ពណ៌ខ្មៅ ស្រោមសំបុត្រ Lush Greenery ស្រោមសំបុត្រ Lush Greenery មានពណ៌បៃតង ស្រោមសំបុត្រ Lush Greenery សន្លឹកបិទជិតផ្នែកខាងមុខរបស់ Lush Greenery ពណ៌ផ្កាឈូក កាតព័ទ្ធជុំវិញ Lush Greenery សន្លឹកបិទជិតផ្នែកខាងមុខរបស់ Lush Greenery ពណ៌ត្នោត កាតព័ទ្ធជុំវិញ Lush Greenery សន្លឹកបិទជិតផ្នែកខាងមុខរបស់ Lush Greenery មានពណ៌ខៀវ កាតព័ទ្ធជុំវិញ Lush Greenery សន្លឹកបិទជិតផ្នែកខាងមុខរបស់ Lush Greenery មានពណ៌ខ្មៅ កាតព័ទ្ធជុំវិញ Lush Greenery សន្លឹកបិទជិតផ្នែកខាងមុខរបស់ឡូសហ្គ្រីនរីរីពណ៌បៃតង កាតព័ទ្ធជុំវិញ Lush Greenery

អត្ថបទគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍