សំខាន់ ព័ត៌មានអាពាហ៍ពិពាហ៍ ការអញ្ជើញអាពាហ៍ពិពាហ៍ Leafy Hoops

ការអញ្ជើញអាពាហ៍ពិពាហ៍ Leafy Hoops

ស្បែកពណ៌ ពណ៌សប្រភេទក្រដាស* ហត្ថលេខា Pearlescent កែច្នៃឡើងវិញ ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីការប្រមូលក្រដាសរបស់យើង បរិមាណ ១៥ ធាតុ (២,៣៩ ដុល្លារ/មួយ) ២០ ធាតុ (២,៣៩ ដុល្លារ/មួយ) ២៥ ធាតុ (២,៣៩ ដុល្លារ/មួយ) ៣០ ធាតុ (២,៣៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៣៥ ធាតុ (២,៣៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៤០ ធាតុ (២,៣៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៤៥ ធាតុ (២,៣៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៥០ ធាតុ (២,១៩ ដុល្លារ/មួយ) ៥៥ ធាតុ (២,១៩ ដុល្លារ/មួយ) ៦០ ធាតុ (២,១៩ ដុល្លារ/មួយ) ៦៥ ធាតុ (២,១៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៧០ ធាតុ (២,១៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៧៥ ធាតុ (២,០៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៨០ ធាតុ (២,០៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៨៥ ធាតុ (២,០៩ ដុល្លារ/មួយ) ៩០ ធាតុ (២,០៩ ដុល្លារ/មួយ) ៩៥ ធាតុ (២,០៩ ដុល្លារ/មួយ) ១០០ ធាតុ (១,៩៩ ដុល្លារ/មួយ) ១១០ ធាតុ (១,៩៩ ដុល្លារ/មួយ) ១២០ ធាតុ (១,៩៩ ដុល្លារ/មួយ) ១៣០ ធាតុ (១,៩៩ ដុល្លារ/មួយ) ១៤០ ធាតុ (១,៩៩ ដុល្លារ/ម្នាក់ៗ) ១៥០ មុខ (១,៩៩ ដុល្លារ/ម្នាក់ៗ) ១៦០ ធាតុ (១,៩៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ១៧០ ធាតុ (១,៩៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ១៨០ ធាតុ (១,៩៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ១៩០ ធាតុ (១,៩៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ២០០ ធាតុ (១,៧៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ២១០ ធាតុ ( ១.៧៩ ដុល្លារ/ម្នាក់ៗ) ២២០ មុខ (១.៧៩ ដុល្លារ/ម្នាក់ៗ) ២៣០ ធាតុ (១.៧៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ២៤០ ធាតុ (១.៧៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ២៥០ ធាតុ (១.៧៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ២៦០ ធាតុ (១.៧៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ២៧០ ធាតុ (១.៧៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ២៨០ ធាតុ (១.៧៩ ដុល្លារ) /ម្នាក់ៗ) ២៩០ មុខ (១.៧៩ ដុល្លារ/ម្នាក់ៗ) ៣០០ ធាតុ (១.៥៩ ដុល្លារ/ម្នាក់ៗ) ៣១០ ធាតុ (១.៥៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៣២០ ធាតុ (១.៥៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៣៣០ ធាតុ (១.៥៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៣៤០ ធាតុ (១.៥៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៣៥០ ធាតុ (១.៥៩ ដុល្លារ/ នីមួយៗ) ៣៦០ មុខ (១,៥៩ ដុល្លារ/អ៊ី ch) ៣៧០ ធាតុ (១.៥៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៣៨០ ធាតុ (១.៥៩ ដុល្លារ/ម្នាក់ៗ) ៣៩០ ធាតុ (១.៥៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៤០០ ធាតុ (១.៥៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៤១០ ធាតុ (១.៥៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៤២០ ធាតុ (១.៥៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៤៣០ ធាតុ (១.៥៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ) ៤៤០ មុខទំនិញ (១.៥៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៤៥០ ធាតុ (១.៥៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៤៦០ ធាតុ (១.៥៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៤៧០ ធាតុ (១.៥៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៤៨០ ធាតុ (១.៥៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៤៩០ ធាតុ (១.៥៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៥០០ ធាតុ (១.៥៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៥១០ ធាតុ (១.៥៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៥២០ ធាតុ (១.៥៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៥៣០ ធាតុ (១.៥៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៥៤០ ធាតុ (១.៥៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៥៥០ ធាតុ (១.៥៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៥៦០ ធាតុ (១.៥៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៥៧០ ធាតុ (១.៥៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៥៨០ របស់របរ (១.៥៩ ដុល្លារ/មួយ) ៥៩០ ធាតុ (១.៥៩ ដុល្លារ/ម្នាក់ៗ) ៦០០ ធាតុ (១.៥៩ ដុល្លារ/មួយ)កំណត់ផ្ទាល់ខ្លួនបញ្ជាទិញគំរូរក្សាទុកក្នុងរទេះរបស់អ្នកដើម្បីងាយស្រួលប្រើប្រាស់។ ព័ត៌មានលម្អិត

ទំនើបជួបប្រពៃណីជាមួយការអញ្ជើញអាពាហ៍ពិពាហ៍ដ៏ឆើតឆាយនេះ។ រចនាឡើងដោយមានរង្វង់មូលពីរដែលមានពណ៌បៃតងស្រស់បំព្រងនិងឈ្មោះដើមរបស់អ្នកស្ថិតនៅខាងក្នុងចិញ្ចៀនអាពាហ៍ពិពាហ៍អក្សរកាត់ប្រចាំគ្រួសារដ៏ស្រស់ស្អាតទាំងនេះមិនត្រឹមតែកំណត់សម្លេងអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អ្នកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែជានិមិត្តរូបនៃការរួបរួមរបស់អ្នកជាគូស្វាមីភរិយា។

ក្រដាស

ក្រដាសហត្ថលេខារបស់យើងគឺជាស្តុកប័ណ្ណល្អិតល្អន់ដែលមានម៉ាត់និងសំបកស៊ុត។ ប្រណិតនិងក្រាស់ជាមួយនឹងផ្ទៃវាយនភាពបន្តិចបន្តួចវាផ្តល់នូវភាពទាក់ទាញមិនចេះចប់។ ផលិតដោយម៉ូហក ១២០ ផោន, កម្រាស់ ១៧.៥ ពិន្ទុ។ទំហំ៖ ៥ គុណ ៧ អ៊ីញមានអារម្មណ៍ថា: មានភាពរឹងមាំជាមួយនឹងវាយនភាពបន្តិច

ហេតុអ្វីយើងស្រឡាញ់វា៖ ត្រូវនឹងអាពាហ៍ពិពាហ៍គ្រប់ប្រភេទការដឹកជញ្ជូន

ទំនិញភាគច្រើនត្រូវបានបោះពុម្ពក្នុងរយៈពេល ៤ ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការលើកលែងតែសៀវភៅភ្ញៀវដែលមានរយៈពេល ៦ ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ ជ្រើសរើសវិធីដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកនៅពេលបង់ប្រាក់ដើម្បីមើលបង្អួចដឹកជញ្ជូនដែលប៉ាន់ស្មាន។

សូមអានគោលការណ៍ដឹកជញ្ជូនរបស់យើង

ឈុតសម្ភារៈការិយាល័យអាពាហ៍ពិពាហ៍

Leafy Hoops បត់កាតអរគុណ Leafy Hoops សូមអរគុណកាត ទំព័រលេខតារាងអាពាហ៍ពិពាហ៍ Leafy Hoops លេខតុ Leafy Hoops ផ្លាកយីហោអាពាហ៍ពិពាហ៍ Leafy Hoops ខាងមុខ ស្ទីគ័រអាពាហ៍ពិពាហ៍ Leafy Hoops Leafy Hoops រក្សាទុកផ្នែកខាងមុខនៃកាតកាលបរិច្ឆេទ Leafy Hoops រក្សាទុកកាតកាលបរិច្ឆេទ Leafy Hoops រក្សាទុកផ្នែកខាងមុខនៃកាតប៉ុស្តាល់កាលបរិច្ឆេទ Leafy Hoops រក្សាទុកកាតប៉ុស្តាល់កាលបរិច្ឆេទ Greenery Hoop រក្សាទុកការបិទមុខកាលបរិច្ឆេទ Greenery Hoop រក្សាទុកកាតកាលបរិច្ឆេទ កាតឆ្លើយតបអាពាហ៍ពិពាហ៍ Leafy Hoops កាតឆ្លើយតបអាពាហ៍ពិពាហ៍ Leafy Hoops ការអញ្ជើញហាត់សម Leafy Hoops នៅជិត ការអញ្ជើញទទួលទានអាហារពេលល្ងាចហាត់សម Leafy Hoops កម្មវិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ Leafy Hoops ខាងមុខ កម្មវិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ Leafy Hoops កាតទីកន្លែងអាពាហ៍ពិពាហ៍ Leafy Hoops សន្លឹកបៀទីកន្លែង Leafy Hoops ម៉ឺនុយអាពាហ៍ពិពាហ៍ស្លឹកឈើហួយខាងមុខ ម៉ឺនុយ Leafy Hoops សៀវភៅភ្ញៀវអាពាហ៍ពិពាហ៍ Leafy Hoops នៅជិត សៀវភៅភ្ញៀវអាពាហ៍ពិពាហ៍ Leafy Hoops ស្លាកអំណោយរបស់ Leafy Hoops នៅខាងមុខ ស្លាកអំណោយជាទីពេញចិត្តរបស់ Leafy Hoops ស្រោមសំបុត្រ Leafy Hoops ស្រោមសំបុត្រ Leafy Hoops សន្លឹកបិទជិតផ្នែកខាងមុខរបស់ Leafy Hoops កាតបិទភ្ជាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍ Leafy Hoops Leafy Hoops ផ្លាស់ប្តូរផ្នែកខាងមុខនៃកាតកាលបរិច្ឆេទ Leafy Hoops ផ្លាស់ប្តូរកាតកាលបរិច្ឆេទ ការអញ្ជើញផ្កាឈូកកូនក្រមុំ Leafy Hoops ខាងមុខ ការអញ្ជើញផ្កាឈូកកូនក្រមុំ Leafy Hoops

អត្ថបទគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍