សំខាន់ ព័ត៌មានអាពាហ៍ពិពាហ៍ ការអញ្ជើញអាពាហ៍ពិពាហ៍ស៊ុមផ្កាពណ៌ទង់ដែង

ការអញ្ជើញអាពាហ៍ពិពាហ៍ស៊ុមផ្កាពណ៌ទង់ដែង

ស្បែកពណ៌ ពណ៌ក្រែមប្រភេទក្រដាស* ហត្ថលេខា Pearlescent កែច្នៃឡើងវិញ ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីការប្រមូលក្រដាសរបស់យើង បរិមាណ ១៥ ធាតុ (២,៣៩ ដុល្លារ/មួយ) ២០ ធាតុ (២,៣៩ ដុល្លារ/មួយ) ២៥ ធាតុ (២,៣៩ ដុល្លារ/មួយ) ៣០ ធាតុ (២,៣៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៣៥ ធាតុ (២,៣៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៤០ ធាតុ (២,៣៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៤៥ ធាតុ (២,៣៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៥០ ធាតុ (២,១៩ ដុល្លារ/មួយ) ៥៥ ធាតុ (២,១៩ ដុល្លារ/មួយ) ៦០ ធាតុ (២,១៩ ដុល្លារ/មួយ) ៦៥ ធាតុ (២,១៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៧០ ធាតុ (២,១៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៧៥ ធាតុ (២,០៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៨០ ធាតុ (២,០៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៨៥ ធាតុ (២,០៩ ដុល្លារ/មួយ) ៩០ ធាតុ (២,០៩ ដុល្លារ/មួយ) ៩៥ ធាតុ (២,០៩ ដុល្លារ/មួយ) ១០០ ធាតុ (១,៩៩ ដុល្លារ/មួយ) ១១០ ធាតុ (១,៩៩ ដុល្លារ/មួយ) ១២០ ធាតុ (១,៩៩ ដុល្លារ/មួយ) ១៣០ ធាតុ (១,៩៩ ដុល្លារ/មួយ) ១៤០ ធាតុ (១,៩៩ ដុល្លារ/ម្នាក់ៗ) ១៥០ មុខ (១,៩៩ ដុល្លារ/ម្នាក់ៗ) ១៦០ ធាតុ (១,៩៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ១៧០ ធាតុ (១,៩៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ១៨០ ធាតុ (១,៩៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ១៩០ ធាតុ (១,៩៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ២០០ ធាតុ (១,៧៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ២១០ ធាតុ ( ១.៧៩ ដុល្លារ/ម្នាក់ៗ) ២២០ មុខ (១.៧៩ ដុល្លារ/ម្នាក់ៗ) ២៣០ ធាតុ (១.៧៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ២៤០ ធាតុ (១.៧៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ២៥០ ធាតុ (១.៧៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ២៦០ ធាតុ (១.៧៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ២៧០ ធាតុ (១.៧៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ២៨០ ធាតុ (១.៧៩ ដុល្លារ) /ម្នាក់ៗ) ២៩០ មុខ (១.៧៩ ដុល្លារ/ម្នាក់ៗ) ៣០០ ធាតុ (១.៥៩ ដុល្លារ/ម្នាក់ៗ) ៣១០ ធាតុ (១.៥៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៣២០ ធាតុ (១.៥៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៣៣០ ធាតុ (១.៥៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៣៤០ ធាតុ (១.៥៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៣៥០ ធាតុ (១.៥៩ ដុល្លារ/ នីមួយៗ) ៣៦០ មុខ (១,៥៩ ដុល្លារ/អ៊ី ch) ៣៧០ ធាតុ (១.៥៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៣៨០ ធាតុ (១.៥៩ ដុល្លារ/ម្នាក់ៗ) ៣៩០ ធាតុ (១.៥៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៤០០ ធាតុ (១.៥៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៤១០ ធាតុ (១.៥៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៤២០ ធាតុ (១.៥៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៤៣០ ធាតុ (១.៥៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ) ៤៤០ មុខទំនិញ (១.៥៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៤៥០ ធាតុ (១.៥៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៤៦០ ធាតុ (១.៥៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៤៧០ ធាតុ (១.៥៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៤៨០ ធាតុ (១.៥៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៤៩០ ធាតុ (១.៥៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៥០០ ធាតុ (១.៥៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៥១០ ធាតុ (១.៥៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៥២០ ធាតុ (១.៥៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៥៣០ ធាតុ (១.៥៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៥៤០ ធាតុ (១.៥៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៥៥០ ធាតុ (១.៥៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៥៦០ ធាតុ (១.៥៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៥៧០ ធាតុ (១.៥៩ ដុល្លារ/ម្នាក់) ៥៨០ របស់របរ (១.៥៩ ដុល្លារ/មួយ) ៥៩០ ធាតុ (១.៥៩ ដុល្លារ/ម្នាក់ៗ) ៦០០ ធាតុ (១.៥៩ ដុល្លារ/មួយ)កំណត់ផ្ទាល់ខ្លួនបញ្ជាទិញគំរូរក្សាទុកក្នុងរទេះរបស់អ្នកដើម្បីងាយស្រួលប្រើប្រាស់។ ព័ត៌មានលម្អិត

ការអញ្ជើញអាពាហ៍ពិពាហ៍ដ៏ទំនើបនេះបង្ហាញពីឈ្មោះរបស់អ្នកនៅក្នុងពុម្ពអក្សរដែលមានអក្សរស្រស់ស្អាតពោរពេញទៅដោយពណ៌សំរិទ្ធដ៏សំបូរបែបដើម្បីមើលទៅលោហធាតុក្លែងក្លាយ។ ដាក់ឈ្មោះរបស់អ្នកនៅក្នុងប្រអប់កំណត់ចំណាំរចនាដូចដែលអ្នកបានបញ្ជាទិញហើយអ្នករចនានឹងរៀបចំតាមតម្រូវការរបស់អ្នក។

ផ្កាពណ៌ស្រស់ឆើតឆាយតុបតែងស៊ុមសំរិទ្ធធរណីមាត្រជាមួយនឹងព័ត៌មានលំអិតអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អ្នកនៅពីលើផ្ទៃភ្លុក ផ្នែកខាងក្រោយនៃកាតនេះរួមបញ្ចូលនូវអក្សរកាត់ប្រចាំគ្រួសារដែលមានស៊ុមគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលនៅលើភួងខៀវស្រងាត់។

សូមកត់សម្គាល់៖ រូបភាពលោហធាតុត្រូវបានបោះពុម្ពជាឌីជីថលហើយមិនមែនជាក្រដាសឬក្រដាសភ្លឺចាំងទេ។ក្រដាស

ក្រដាសហត្ថលេខារបស់យើងគឺជាស្តុកប័ណ្ណល្អិតល្អន់ដែលមានម៉ាត់និងសំបកស៊ុត។ ប្រណិតនិងក្រាស់ជាមួយនឹងផ្ទៃវាយនភាពបន្តិចបន្តួចវាផ្តល់នូវភាពទាក់ទាញមិនចេះចប់។ ផលិតដោយម៉ូហក ១២០ ផោន, កម្រាស់ ១៧.៥ ពិន្ទុ។ទំហំ៖ ៥ គុណ ៧ អ៊ីញ

មានអារម្មណ៍ថា: មានភាពរឹងមាំជាមួយនឹងវាយនភាពបន្តិចហេតុអ្វីយើងស្រឡាញ់វា៖ ត្រូវនឹងអាពាហ៍ពិពាហ៍គ្រប់ប្រភេទ

ការដឹកជញ្ជូន

ទំនិញភាគច្រើនត្រូវបានបោះពុម្ពក្នុងរយៈពេល ៤ ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការលើកលែងតែសៀវភៅភ្ញៀវដែលមានរយៈពេល ៦ ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ ជ្រើសរើសវិធីដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកនៅពេលបង់ប្រាក់ដើម្បីមើលបង្អួចដឹកជញ្ជូនដែលប៉ាន់ស្មាន។

សូមអានគោលការណ៍ដឹកជញ្ជូនរបស់យើង

ឈុតសម្ភារៈការិយាល័យអាពាហ៍ពិពាហ៍

ស៊ុមផ្កាសំរិទ្ធសូមអរគុណកាតខាងមុខ ស៊ុមផ្កាសំរិទ្ធអរគុណកាត ស៊ុមលេខសំរិទ្ធផ្កាសំរិទ្ធផ្នែកខាងមុខ លេខតារាងផ្កាស៊ុមសំរិទ្ធ ស្ទីគ័រស៊ុមផ្កាសំរិទ្ធ ស្ទីគ័រអាពាហ៍ពិពាហ៍ស៊ុមផ្កាសំរិទ្ធ អាពាហ៍ពិពាហ៍ស៊ុមផ្កាសំរិទ្ធរក្សាទុកកាលបរិច្ឆេទខាងមុខ ស៊ុមផ្កាសំរិទ្ធរក្សាទុកកាតកាលបរិច្ឆេទ ប័ណ្ណឆ្លើយតបអាពាហ៍ពិពាហ៍ស៊ុមផ្កាសំរិទ្ធផ្នែកខាងមុខ កាតឆ្លើយតបអាពាហ៍ពិពាហ៍ស៊ុមផ្កាសំរិទ្ធ កម្មវិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ស៊ុមផ្កាសំរិទ្ធខាងមុខ កម្មវិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ស៊ុមផ្កាសំរិទ្ធ កាតដាក់ស៊ុមផ្កាពណ៌ទង់ដែងត្រលប់មកវិញ កាតដាក់ស៊ុមផ្កាពណ៌សំរិទ្ធ ម៉ឺនុយស៊ុមផ្កាពណ៌ទង់ដែងផ្នែកខាងមុខ ម៉ឺនុយស៊ុមផ្កាសំរិទ្ធ សៀវភៅភ្ញៀវស៊ុមផ្កាសំរិទ្ធ សៀវភៅរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ស៊ុមផ្កាសំរិទ្ធ ស៊ុមផ្កាសំរិទ្ធអំណោយអំណោយស្លាកខាងមុខ ស៊ុមអំណោយសំរិទ្ធផ្លាស្ទ័រអំណោយអំណោយ ស្រោមសំបុត្រស៊ុមផ្កាសំរិទ្ធ ស្រោមសំបុត្រស៊ុមផ្កាសំរិទ្ធ កាតសំអាងការស៊ុមសំរិទ្ធផ្នែកខាងមុខ ប័ណ្ណសំអាងការស៊ុមសំរិទ្ធ

អត្ថបទគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍